เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อจัดซื้อเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03 (สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 760.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำแข้ หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (สายคำผักหวาน) ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 575.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03 (สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 760.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03 (สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 760.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำแข้ หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (สายคำผัดหวาน) ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 575.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำแข้ หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (สายคำผักหวาน) ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 575.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำแวง หมู่ 7 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (สายจากทางหลวงถึงบ้านนายสุข) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 1,644.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำแข้ หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (สายคำผัดหวาน) ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 575.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2567
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03 (สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 760.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร 21 มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องบวงสรวง บ้านหนองแสงทุ่ง บ้านทุ่งแสงทอง และบ้านคำแข้ (คุ้มหนองแคน) โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตาตามฮีดสิบสอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
จ้างเสริมผิวทาง Asphaltic concrete บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(ซอยข้างโรงเรียนไปทางทิศเหนือ) ขนาด กว้าง 4.00,3.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 341.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวทาง Asphaltic concrete บ้านดอนม่วย หมู่ 10 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(จากร้านค้าถึงวัดป่าบ้านดอนม่วย)ขนาด กว้าง 4.00 ม. หนา 0.04 ม. ยาว 320.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องบวงสรวง (บ้านหนองแสงท่าและบ้านดอนม่วย) โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตาตามฮีดสิบสอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด(ซอยบ้านนางอรทัย เจริญสุข)ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 182.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
เช่าเช่าเว็บไซต์ www.wang101.go.th ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งแสงทอง หมู่ที่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(สายนานายหนุน) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 840.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำแข้ หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(สายนานายหนุน) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 840.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งแสงทอง หมู่ที่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(สายนานายหนุน) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 840.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งแสงทอง หมู่ที่ 12 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (สายคึม) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 1,200 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งแสงทอง หมู่ที่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(สายนานายหนุน) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 840.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งแสงทอง หมู่ที่ 12 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (สายคึม) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 1,200 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งแสงทอง หมู่ที่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(สายนานายหนุน) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 840.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งแสงทอง หมู่ที่ 12 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (สายคึม) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 1,200 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนม่วย หมู่ 10 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(สายหลังวัดป่า ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,180 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วย หมู่ 10 (จากร่องระบายน้ำเดิมยาวไปทางหอถังสูงประปาหมู่บ้าน) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 0.36 เมตร ลึก 0.53 เมตร ยาว 145.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน บ้านโพนเงิน หมู่ 5 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสงท่า หมู่ 9 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (จากบ้านนายบุญมีถึงบ้านนาพิ้ง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567