เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลแวง
 
1. ด้านกายภาพ
1.1  ที่ตั้งเทศบาลตำบลแวง  ตั้งอยู่ที่  ตำบลแวง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโพนทอง  โดยสำนักงานเทศบาลตำบลแวง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  9  บ้านหนองแสงท่า และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง     4    กิโลเมตร
     ทิศเหนือ         จด  ตำบลหนองใหญ่  และตำบลคำนาดี  อำเภอโพนทอง
     ทิศใต้             จด  ตำบลสระนกแก้ว  อำเภอโพนทอง
     ทิศตะวันออก    จด  ตำบลวังสามัคคี  อำเภอโพนทอง  และตำบลชุมพร  อำเภอเมยวดี
     ทิศตะวันตก     จด  ตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพนทอง
     มีเนื้อที่       38        ตารางกิโลเมตร         หรือ       ประมาณ     23,750    ไร่
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   มีลักษณะเป็นที่ดอนสลับกับที่ลุ่ม  ที่ลุ่มใช้ทำนา ที่ดอนใช้ทำไร่
     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลแวงมีลักษณะภูมิอากาศร้อน
     1.4 ลักษณะของดิน เป็นพื้นที่ลักษณะของดินไม่อุ้มน้ำมีความแห้งแล้ง
     1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ,ลำห้วย   4   สาย  ได้แก่
          1.  ลำน้ำยัง            ยาวประมาณ           3         กิโลเมตร
          2.  ลำห้วยไผ่           ยาวประมาณ          12        กิโลเมตร
          3.  ลำห้วยขี้บ้ง         ยาวประมาณ           20        กิโลเมตร
          4.  ลำห้วยคำผือโม้    ยาวประมาณ           1.5      กิโลเมตร
     1.6. ลักษณะของไม้และป่าไม้ มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ เช่น สัก ประดู่ มะค่า  พยุง และไผ่ชนิดต่างๆ

2. เขตการปกครองหมู่บ้านในเขต  เทศบาลตำบลแวง ทั้งหมด    8    หมู่บ้าน   809    ครัวเรือน
     2.1 จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลแวง เต็มหมู่บ้าน   4  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
     1. หมู่ที่ 8   บ้านหนองแสงทุ่ง  มีครัวเรือนจำนวน  154     ครัวเรือน  
     2.  หมู่ที่ 9   บ้านหนองแสงท่า มีครัวเรือนจำนวน    134     ครัวเรือน
     3.  หมู่ที่ 10  บ้านดอนม่วย  มีครัวเรือนจำนวน   111     ครัวเรือน  
     4.  หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งแสงทอง  มีครัวเรือนจำนวน   205    ครัวเรือน                                      
- จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลแวง เต็มบางส่วน   4   หมู่บ้าน  ได้แก่ 
     1.  หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์   มีครัวเรือน    จำนวน   26     ครัวเรือน  
     2. หมู่ที่ 5 บ้านโพนเงิน     มีครัวเรือน   จำนวน   57     ครัวเรือน  
     3. หมู่ที่ 6 บ้านคำแข้  คุ้มหนองแคน     มีครัวเรือน  จำนวน   142   ครัวเรือน  
     4. หมู่ที่ 7 บ้านคำแวง     มีครัวเรือน  จำนวน     16   ครัวเรือน

     2.2 การเลือกตั้ง ดูได้จากบัญชีรายชื่อ ส.ถ.ผ.ถ.9 มีเขตเลือกตั้งตามจำนวนที่เทศบาลตำบลแวงรับผิดชอบโดยมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 8 เขตเลือกตั้งตามจำนวนหมู่บ้าน
3. ประชากร
     3.1 ประชากรของเทศบาลตำบลแวง ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 2,650  คน ดังนี้
 
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนคน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
3
5
6
7
8
9
10
12
 
26
57
142
16
154
134
111
205
 
22
75
200
28
250
236
166
317
16
78
234
19
253
263
188
349
38
153
434
47
503
499
354
666
 
 
 
 
 
*  ที่มา ข้อมูลจากสถิติ
ประชากรระดับตำบล
  ณ เดือนกันยายน
พ.ศ.2561
รวม 845 1,323 1,408 2,731  
 
     3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร โดยรวม ปี 2564 มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการดังนี้
          1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 368  คน
          2. ผู้พิการ มีจำนวน 66 คน
          3. ผู้ป่วยเอดส์ มีจำนวน  -  คน
4. สภาพทางสังคม
     4.1 การศึกษาประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตามช่วงอายุและปัจจุบันได้มีการศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียน กศน. มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยมีประชากรบางคนจบการศึกษานี้ ซึ่งดูได้จากการเข้ารับการทำงานในพื้นที่หรือพื้นที่อื่นเป็นต้น 
     4.2 สาธารณสุข  ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแวงมีโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสงทุ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน
     4.3 อาชญากรรม ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแวงนี้นับได้ว่าไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากนักจึงไม่มีปัญหาทางด้านอาชญากรรม
     4.4  ยาเสพติด ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแวงนี้ถือได้ว่าเรื่องยาเสพติดมีจำนวนน้อยมาก
     4.5 การสังคมสงเคราะห์มีโครงการและกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลแวงได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติ ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เช่น โครงการผ้าห่มต้านภัยหนาว โครงการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวและพัฒนาชุมชน เป็นต้น
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 4792