เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสาวปิยะพร ปิยะศิลป์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสมหมาย ตาลทรัพย์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


นางณัชพิชชา ไชยสาร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก