เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

นโยบายการพัฒนา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: นโยบายการพัฒนา

นโยบายการพัฒนา
เทศบาลตำบลแวง

​1.นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และส่งเสริมพลังชุมชน
3.นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนาธรรม
4.นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5.นโยบายการจัดการภัยพิบัติและการจัดระเบียบชุมชน
6.นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
7.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
8.นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลัง
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 610