เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลแวง


วิสัยทัศน์

“ชุมชนแวงน่าอยู่  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม”

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง  พึ่งตนเองได้
3. พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมพัฒนา เพิ่มผลผลิต ด้านการเกษตร บริหารจัดการใช้พื้นที่เกษตรอย่างมีระบบ
6. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรในการบริหารแบบบูรณาการ ประชาชนมีส่วนร่วมกับการวางโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1.การคมนาคมทางบกและทางน้ำมีความสะดวก
2.ประชาชนมีสาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานอย่างเพียงพอในการดำรงชีวิต
3.ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนตลอดจนจัดสวัสดิการและนันทนาการ
4.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
5.ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
6.ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
7.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
8.ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 823