เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2 2 ต.ค. 2566 37
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2566 19 ก.ย. 2566 34
ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1 18 ก.ย. 2566 29
ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 1 ก.ย. 2566 61
ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่1 17 ก.ค. 2566 45
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4 ก.ค. 2566 46
ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2 3 ก.ค. 2566 48
รายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของอำเภอโพนทอง ณ เดือนเมษายน 2566 10 เม.ย. 2566 137
ประกาศ รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10 เม.ย. 2566 48
ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินกองทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 5 เม.ย. 2566 66
บันทึกข้อความ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 5 เม.ย. 2566 67
ประกาศ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล) ในเขตเทศบาลตำบลแวง 11 มี.ค. 2566 44
บันทึกข้อความ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 3 มี.ค. 2566 28
ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromotPay) 1 มี.ค. 2566 57
ประกาศ รูปแบบการเลือกตั้ง 13 ก.พ. 2566 41
ประกาศเทศบาลตำบลแวง เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 8 ก.พ. 2566 125
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ม.ค. 2566 32
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 5 ม.ค. 2566 105
ประกาศเทศบาลตำบลแวง เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 ม.ค. 2566 81
ประกาศเทศบาลตำบลแวง เรื่องกำหนดอัตราภาษีป้าย 2566 3 ม.ค. 2566 50
ประกาศเทศบาลตำบลแวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 3 ม.ค. 2566 48
เบอร์โทรศัพท์ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแวง 24 พ.ย. 2565 74
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่5 23 ต.ค. 2565 81
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์วันออกพรรษา 7 ต.ค. 2565 73
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 ต.ค. 2565 194
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลแวง 30 ก.ย. 2565 102
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแวง 30 ก.ย. 2565 105
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 30 ก.ย. 2565 48
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 24 ก.ย. 2565 70
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 18 ก.ย. 2565 111