เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 1 ก.พ. 2567 183
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 17 พ.ย. 2566 233
ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2 2 ต.ค. 2566 244
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2566 19 ก.ย. 2566 293
ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1 18 ก.ย. 2566 217
ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 1 ก.ย. 2566 288
ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่1 17 ก.ค. 2566 284
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4 ก.ค. 2566 128
ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2 3 ก.ค. 2566 99
รายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของอำเภอโพนทอง ณ เดือนเมษายน 2566 10 เม.ย. 2566 324
ประกาศ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล) ในเขตเทศบาลตำบลแวง 11 มี.ค. 2566 71
ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromotPay) 1 มี.ค. 2566 89
ประกาศ รูปแบบการเลือกตั้ง 13 ก.พ. 2566 73
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 6 ม.ค. 2566 61
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 5 ม.ค. 2566 528
ประกาศเทศบาลตำบลแวง เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 ม.ค. 2566 119
ประกาศเทศบาลตำบลแวง เรื่องกำหนดอัตราภาษีป้าย 2566 3 ม.ค. 2566 86
ประกาศเทศบาลตำบลแวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 3 ม.ค. 2566 71
เบอร์โทรศัพท์ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแวง 24 พ.ย. 2565 374
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่5 23 ต.ค. 2565 132
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์วันออกพรรษา 7 ต.ค. 2565 116
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3 ต.ค. 2565 318
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลแวง 30 ก.ย. 2565 139
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแวง 30 ก.ย. 2565 133
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 30 ก.ย. 2565 83
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 24 ก.ย. 2565 94
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 18 ก.ย. 2565 158
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี ชีวีเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ก.ย. 2565 49
ภาพถ่าย/กิจกรรมโครงการ 13 ก.ย. 2565 60
โครงการส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานในชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ก.ย. 2565 69