เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตำบลแวง

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  เดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบล เรียกว่า “สภาตำบลแวง” จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2538 ต่อมาได้เปลี่ยนฐานะจากสภาตำบลแวงเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลแวง” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลแวง มีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเอง สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างสะดวก และได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแวงเป็นเทศบาลตำบลแวงเมื่อวันที 6 กันยายน 2556 ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลแวง ตั้งอยู่  หมู่ที่ 9 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
                                        ทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลแวง                                         

       
         
       นายประเสริฐ วิชาเดช
                                         นายกเทศมนตรีตำบลแวง พ.ศ.2556 - 2564
                                
 
       

  นายบุญมา  สายศรี
       นายกเทศมนตรีตำบลแวง พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน
วันที่ : 21 มีนาคม 2564   View : 1074