เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 10

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย   5 เม.ย. 2566 46
คู่มือสำหรับประชาชน   6 มี.ค. 2566 34
ขั้นตอนงานให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   6 มี.ค. 2566 49
ขั้นตอนงานให้บริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ   6 มี.ค. 2566 43
แบบคำขอรับความช่วยเหลือ (ฉบับ เร่งด่วน)   28 ส.ค. 2564 135
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   23 เม.ย. 2564 39
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย   23 เม.ย. 2564 29
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   23 เม.ย. 2564 40
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   23 เม.ย. 2564 33
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   23 เม.ย. 2564 30
คู่มือสำหรับประชาชน : กิจการค่าสาธารณูปโภค(ประปาหมู่บ้าน)   23 เม.ย. 2564 42
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   23 เม.ย. 2564 32
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   23 เม.ย. 2564 52
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   23 เม.ย. 2564 26