เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 15

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566   16 พ.ย. 2566 88
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570   27 ก.พ. 2566 296
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   1 ก.ย. 2564 124
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   18 ธ.ค. 2563 133
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565   1 ต.ค. 2560 108