เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

กองคลัง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายวัชรกร โรจนกร
จพง. การเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสุภารัตน์ วิชาเดช
นักวิชาการเงินและบัญชี


ว่าที่ ร.ต.วิศววัฒน์ นนทภา
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวนภารัตน์ พิมพ์เสน
จนง.จัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวสุดา ศรีไชยา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้


นางสาวบุญแย้ม ศรีเกื้อกลิ่น
ผช.จพง.การเงินและบัญชี


นางสาวนงนภัสสรณ์ สังธรรมมา
ผช.จนท.พัสดุ


นายเชาวลิต พลเยี่ยม
ผช.จนท.แผนที่ภาษี


นายธวัชชัย พลเยี่ยม
ผช.จนท.แผนที่ภาษี