เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 7

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567   21 ก.พ. 2567 160
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566   25 เม.ย. 2566 91
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2566-2570   29 ธ.ค. 2565 65
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565 – 2568)   8 เม.ย. 2565 130
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)   1 ต.ค. 2563 322
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)   2 ต.ค. 2560 105
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564   3 ต.ค. 2559 136