เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

กองช่าง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


ส.อสุรวุฒิ บัญหนองสา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายรัชกร ไกรกฤตยากุล
ผช.นายช่างโยธา


นายพินิจ นันทะแพทย์
ผช.จพง.ธุรการ


นายสมดี ทะสุญย์
คนงานทั่วไป


นายทวี ศรีษะ
คนงานทั่วไป