เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแวง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแวง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแวง


นางสุภาพร สุทธิประภา
ประธานสภาเทศบาล


นางรุจาภา สารเสวก
รองประธานสภาเทศบาล


นายสุริยันต์ นองนุช
เลขานุการสภาเทศบาล


นางสาวแสงจันทร์ ชมจุมจัง
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นางปิยะพร ราชกุล
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นางสาคร วรชินา
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นางสาวลำปาง พูนเพิ่ม
สมาชิกสภาฯ เขต 1


นายสมพงษ์ บัวเบิก
สมาชิกสภาฯ เขต 2


นายนพรัตน์ พละสุ
สมาชิกสภาฯ เขต 2


นายไพรจิตร ชาตาดี
สมาชิกสภาฯ เขต 2


นางศรีเรือน พลเยี่ยม
สมาชิกสภาฯ เขต 2


นางสุทิวา มะณีวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 2