เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

การใช้จ่ายงบประมาณ : สำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 6 มี.ค. 2567 12
เปิดเผยข้อมูลเงินสะสม 20 ก.พ. 2567 169
รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5 ก.พ. 2567 189
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 2 ก.พ. 2567 248
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 5 ม.ค. 2567 231
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 6 ธ.ค. 2566 250
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 1 ธ.ค. 2566 72
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 6 พ.ย. 2566 260
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 25 ต.ค. 2566 232
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 28 ก.ย. 2566 164
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 11 ก.ย. 2566 173
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ก.ค. 2566 222
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 5 พ.ค. 2566 159
ประกาศ รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10 เม.ย. 2566 132
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ปีงบปรมาณ 2566 6 เม.ย. 2566 217
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 6 เม.ย. 2566 128
ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินกองทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 5 เม.ย. 2566 147
บันทึกข้อความ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 5 เม.ย. 2566 312
บันทึกข้อความ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 3 มี.ค. 2566 92
รายงานผลการดำเนินงาน 1 เม.ย. 2565 218
การใช้จ่ายงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 31 มี.ค. 2565 243
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 31 มี.ค. 2565 211
ประกาศผลการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 31 มี.ค. 2565 244