เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายเทเวศร์ เข็มจริยา
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสมพล เจริญผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


จ.อ.พิเชษ เจนไธสง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอักษร ไสยรส
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววันเพ็ญ ถัวทอง
ผช.จพง.บันทึกข้อมูล


นายอมรชัย จันทรโคตร
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนิษยา สายเนตร
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์


นายธิติ จงสกุลชัย
ผช.นักทรัพยากรบุคคล


นายณัฐพล โพดาพล
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายพงษ์ฐกร แพงแก้ว
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสิริ กตารัตน์
พนักงานขับรถยนต์