เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


นายบุญมา สายศรี
นายกเทศมนตรีตำบลแวง
เบอร์โทร : 063-1278789


นายวุฒิไกร ไตรเนตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลแวง
เบอร์โทร : 093-5593953


นางวิไลวรรณ อนันตภูมิ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแวง
เบอร์โทร : 080-9522940


นางทองสุข นวมสำลี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแวง
เบอร์โทร : 0810618268


นายบุญ ไถวเลิศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแวง
เบอร์โทร : 0828688291


นายมานัส พรรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลแวง
เบอร์โทร : 098-0960980


พันจ่าโทฤทธิชัย วงค์ลาหู
รองปลัดเทศบาลตำบลแวง
เบอร์โทร : 097-3030768