เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

คำสั่งแต่งตั้งฯ : สำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 6 ต.ค. 2565 89
การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 1 มี.ค. 2565 156
การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 1 มี.ค. 2565 372
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 ม.ค. 2565 149
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 24 ม.ค. 2565 277
เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสถาเทศบาลตำบลแวง 24 ธ.ค. 2564 193
เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแวง 24 ธ.ค. 2564 136
เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 24 ธ.ค. 2564 562