เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   4 ก.ย. 2566 40
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   31 ต.ค. 2565 47
รายงานผลระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   20 ต.ค. 2565 32
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2566-2570   4 ก.ค. 2565 25
รายงานผลระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   8 เม.ย. 2565 35
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 เม.ย. 2565 39
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 เม.ย. 2565 35
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2   8 เม.ย. 2565 29
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕61   1 ต.ค. 2563 52
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   27 เม.ย. 2563 60
มาตรการการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542   10 เม.ย. 2562 57
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลแวง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕9   1 ต.ค. 2561 75