เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 2

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   6 มี.ค. 2566 25
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   6 มี.ค. 2566 19
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   6 มี.ค. 2566 17
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   6 มี.ค. 2566 20
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   8 เม.ย. 2565 36
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   8 เม.ย. 2565 35
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลีอกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   8 เม.ย. 2565 38
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณณ์และเงื่นไขการคัดเลือก   8 เม.ย. 2565 33
หลักเกณฑ์   8 เม.ย. 2565 37
หลักเกณฑ์พัฒนาบุคคลากร   8 เม.ย. 2565 30
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลแวง   1 ต.ค. 2562 22