เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 14

การขับเคลื่อนจริยธรรม วันที่ โหลด
แนวทางการปฏิบัต Dos@Don'ts   3 ก.พ. 2566 29
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ.2566   5 ม.ค. 2566 42
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรม   3 ม.ค. 2566 23