เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

โพสโดย :   วันที่ : 24 ธันวาคม 2564   View : 836
คำสั่งแต่งตั้งฯ
เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสถาเทศบาลตำบลแวง  (ดู 415)
เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแวง  (ดู 384)
เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี  (ดู 836)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 411)
การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (ดู 388)
การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (ดู 635)
การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ  (ดู 326)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :