เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

โพสโดย : อ็อด   วันที่ : 1 มีนาคม 2565   View : 373
คำสั่งแต่งตั้งฯ
เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสถาเทศบาลตำบลแวง  (ดู 193)
เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแวง  (ดู 137)
เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี  (ดู 562)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 150)
การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (ดู 156)
การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (ดู 373)
การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ  (ดู 90)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :